Helping to share the web since 1996
Bulut Akademi
Bulut Akademi
Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi 14/6
Ankara
06520
Turkey
Login to update this page
Bulut Akademi

Ücretsiz iSG Kursu Arama Motoru

iSG Kursu Arama Motoru, sadece dakikalar içinde tüm ?SG Kurslar? içinden Size en uygun olan? bulup ücretsiz ?ekilde bildirir. ?SG Kursu Ar?yorsan?z isgkursu.org adresini ziyaret ediniz.

Review page

Bulut Akademi

UZEP Uzaktan Egitim Teknolojileri A.S.

Uzaktan Egitim Sisteminin gelecegi ile Tanisin. Egitim 4.0 Uzaktan Egitim Sistemi ile Kolay, H?zl? ve Ekonomik LMS Çözümleri. Yerli ve Milli Uzaktan Egitim Yazilimi.

Review page

Bulut Akademi

Bulut Akademi

Türkiye'nin ?SG Kursu; Bulut Akademi ?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itim Kurumlar?, 12 y?ll?k e?itim tecrübesi ile her y?l binlerce bireyin i? güvenli?i uzman?, i?yeri hekimi ve i?yeri hem?iresi olmas?n? sa?lamaktad?r.

Review page

Bulut Akademi

Kariyer Enstitüsü

Kariyer Enstitüsü ?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itim Kurumlar?, 12 y?ll?k e?itim tecrübesi ile her y?l binlerce bireyin i? güvenli?i uzman?, i?yeri hekimi ve i?yeri hem?iresi olmas?n? sa?lamaktad?r. ?SG E?itimlerindeki ba?ar?s?, her ö?rencinin özel oldu?unu ve özel ilgiyi hak etti?ine olan inanc?ndan gelmektedir. Türkiye'nin 81 ilinde ö?rencisi olanKariyer Enstitüsü ?? Güvenli?i E?itim Kurumlar?, ?SG e?itimleri dendi?inde ilk akla gelen ?? Güvenli?i E?itim Kurumlar?ndand?r. Kariyer Enstitüsü ?? Sa?l??? ve Güvenli?i e?itim kurumlar?, i? güvenli?i sertifika e?itimlerinde, sadece kay?t a?amas?nda de?il, siz hedefinize ula??ncaya kadar tam destek verir. ?? güvenli?i uzmanl???, i?yeri hekimli?i ve i?yeri hem?ireli?i e?itimlerinde Kariyer Enstitüsü ile görü?meden isg e?itimini nereden alaca??n?za karar vermeyiniz.

Review page

Bulut Akademi

iSG Haber Ajansi isghaber.com.tr

iSG Haber Ajansi isghaber.com.TR ailesi olarak ana amacimiz is sagligi ve guvenligi alaninda Tarafsiz Güncel ve Nitelikli Haberler yayinlayarak Devletimize Milletimize hizmet etmek ve iSG Kültürünün Geli?mesine Katki Saglamaktir. 

Review page

Yeni Mesle?im™ I Meslek Edindirme Kurslar? I

YeniMeslegim.com 10 y?l? a?k?n süredir e?itim sektöründe faaliyet gösteren Kariyer Enstitüsü A.?.'nin, yeni meslekler edindirmeyi amaçlayan, toplumun geneli taraf?ndan al?nabilecek ve i? hayat?nda birebir kar??l??? olan mesleki e?itimleri uzaktan e?itim sistemi ile tüm Türkiye'ye ula?t?rd??? basit ve güvenilir bir uzaktan e?itim platformudur. Yeni Mesle?im Uzaktan E?itim Sistemi üzerinden al?nan tüm e?itimler Kariyer.net Yenibiris.com SecretCV.com gibi i? arama sitelerine ve Linkedin gibi profesyonel sosyal a?lara yüklenebilir. Bu sayede YeniMeslegim.com kullan?c?lar? i? ba?vurular?nda rakiplerinden öne geçme f?rsat? yakalar. Ayr?ca YeniMeslegim.com ile yeni bir meslek edinenlerin yan? s?ra, mevcuttaki mesle?inde kendini geli?tirmek isteyenler için de kaliteli e?itim programlar? mevcuttur.

Review page

Ankara iS Guvenligi Kursu

Ankara ?? Güvenli?i Kursu Ankara Çankara ?? Güvenli?i Kursu e?itim program?m?z olanca h?z?yla devam ediyor. Adaylar?n Çankara uzman e?iticilere sormu? oldu?u Ankara Çankara ?SG Kursu nedir? Ankara Çankara ?? Güvenli?i Uzmanl??? S?nav? Konu Da??l?m? Nelerden Olu?uyor? Sorular?n?n cevaplar?n? merak ediyorsan?z ve siz de Ankara’da ikamet ediyorsan?z, lisans/ön lisans bölümlerinden birinden mezunsan?z Ankara Çankara ?SG Kursu e?itim program?m?za kat?larak gelece?in meslekleri aras?nda gösterilen ?? Güvenli?i Uzmanlar?ndan biri olabilirsiniz.

Review page

Ankara i?yeri Hekimligi Kursu

??YER? HEK?ML??? E??T?M? ??yeri hekimi, birçok çal??ma ve düzenleme yaparak i?yeri ortam?n? daha iyi hale getirme amac? ta??r. Bu do?rultuda; i? güvenli?i uzman?, i?yeri hem?iresi ve di?er sa?l?k personeli ile koordine çal???r. ??yeri hekimi olabilmek için i?yeri hekimli?i e?itimi almak ve sertifika sahibi olmak gerekir. Ankara ??yeri Hekimli?i Kursu.

Review page

Temel iSG Sertifikasi

Temel ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Sertifikas? Ne ??e Yarar? Temel ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Sertifikas? Kimlere Verilir? Temel ?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itimi Nereden Al?n?r? Temel ?SG E?itimi Ders ?çerikleri Nelerdir? Temel ?sg Sertifikas? Nas?l Sorgulan?r? Temel ?sg Sertifikas? Zorunlu mu? Temel ?? Güvenli?i E?itimi Ücreti Ne Kadar? Temel ?SG Sertifikas? Kaç Y?l Geçerli?

Review page

Bulut Akademi

Gundem Sivas Haber

Sivas Haberleri Sivas Haberleri için En Do?ru Adres En güncel Sivas Habeleri için Gündem Sivas’? takip edin! Gündem Sivas, Sivas’ta ya?ayan veya Sivas’? yak?ndan takip etmek isteyen herkes için en do?ru ve güvenilir haber kayna??d?r. Sivas’?n Her Alan?ndan Haberler Gündem Sivas, Sivas’?n siyasetinden ekonomisine, kültür ve sanat?ndan sporuna kadar her alandaki haberleri en h?zl? ve en do?ru ?ekilde sizlere sunuyor. Sitemizde, Sivas’?n yerel ve ulusal gündemini yak?ndan takip edebilece?iniz gibi, Sivas’?n tarihi ve turistik yerlerini de ke?fedebilirsiniz. Sivas’?n Kültürüne ve De?erlerine Özen Gündem Sivas, Sivas’?n en güncel haberlerini sunman?n yan? s?ra, Sivas’?n yerel kültürüne ve de?erlerine de büyük önem veriyor. Sitemizde, Sivas’?n kültürel ve sanatsal etkinliklerinden, Sivas’?n yöresel lezzetlerinden, Sivas’?n tarihi ve do?al güzelliklerinden haberler bulabilirsiniz.

Review page

Hijyen Sertifikasi

Hijyen Belgesi (Sertifikas?) Ne ??e Yarar? Hijyen Belgesi (Sertifikas?), insan sa?l???n? olumsuz yönde etkileyebilecek ortamlarda al?nacak önlemleri anlatan Hijyen E?itimi sonras? verilen belgedir. Temizlik standartlar?n çok dü?ük oldu?u yerlerde üretilen ürün ve hizmetlerin mü?teri taraf?ndan tercih edilmesi beklenemez. Özellikle baz? meslek gruplar?nda çal??t?klar? alandan dolay? Hijyen Belgesi (Sertifikas?) zorunlu olmaktad?r. Detayl? bilgi için ? https://hijyen.org.tr/hijyen-belgesi-sertifikasi-ne-ise-yarar-2022/ Hijyen Belgesi ( Sertifikas?) Nas?l Al?n?r? Hijyen Belgesi Ne Kadar Sürede Al?n?r? Hijyen Belgesi Online Ba?vuru Nas?l Yap?l?r? E-Devlet Hijyen Belgesi Sorgulama Nas?l Yap?l?r?

Review page

Tiraj.net Yeni Nesil Haber Yazilimi

Haber Yaz?l?m?: Yeni Nesil Medya ?çin Dijital Devrimin Kalbi Haber Yaz?l?m?: Yeni Nesil Medya ?çin Dijital Devrimin Kalbi Giri? Gazetecilik ve medya sektörü, dijitalle?meyle beraber büyük bir de?i?im ve dönü?üm içindedir. Bu de?i?imin merkezinde, haber yaz?l?mlar? yer al?yor. Peki, yeni nesil medyada haber yaz?l?mlar?n?n rolü ve önemi nedir? Haber Yaz?l?m?n?n Tarihçesi Haber yaz?l?m? kavram?, ilk olarak 1990'l? y?llarda internetin yayg?nla?maya ba?lamas?yla birlikte gündeme geldi. O günden bu yana, medya sektörü sürekli bir evrim geçirerek, bugünkü dijital formuna ula?t?. Ba?lang?çta basit HTML sayfalar? olarak tasarlanan haber siteleri, günümüzde interaktif, görsel ve dinamik bir yap?ya büründü. Yeni Nesil Medya Nedir? Yeni nesil medya, dijitalle?menin getirdi?i kolayl?klarla, h?zl?, etkile?imli ve kullan?c? odakl? bir yap?ya sahiptir. Haber yaz?l?mlar?, bu yeni medya anlay???n? desteklerken, ayn? zamanda medya kurulu?lar?na daha geni? bir kitleye ula?ma f?rsat? sunar.

Review page

Retorik Creative Dijital Reklam Ajansi

Retorik™ markan?z? yukar? ta??r. MARKA En iyiyi dü?ünür, tasarlar ve sunar?z. Peki markan?z için neler yap?yoruz? Marka ve kampanya Marka konumland?rma Topluluk yönetimi Medya sat?n alma Sosyal medya dan??manl??? Seo dan??manl??? TASARIM Tasar?ma dair ne varsa… Web Tasar?m Kurumsal Kimlik (Logo tasar?m?ndan ba?layarak tüm kurumsal kimlik, kurumsal strateji, slogan, manifesto ve sosyal medya çözümleri) Kararlar? i? ve görü? birli?i içinde al?r ve hayata geçirir. UI/UX Tasar?m? Afi? & Bro?ür Video Prodüksüyon Sosyal Medya ?çerikleri TEKNOLOJ? Geli?en teknoloji, geli?en çözümler. Android/IOS Uygulama Geli?tirme Windows /Mac/Linux Uygulama Geli?tirme

Review page

TiGEP iSG Derne?i

Biz Kimiz? T?GEP (Tüm ?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itim Kurumlar? ve Profesyonelleri Derne?i) ? Bilindi?i üzere ILO istatistiklerine göre ülkemiz, ölümlü i? kazalar?nda Avrupa’da birinci Dünyada ise üçüncü s?rada bulunmaktad?r. ? Ülkemiz için kabul edilemez olan bu durumu iyile?tirmek için 2012 y?l?nda 6331 say?l? ?? Sa?l??? Ve Güvenli?i Kanunu yay?nland?. ?stendi ki Proaktif (önleyici) yakla??m? esas alan bu kanunla birlikte i? kazalar?, meslek hastal?klar? sonucu can kay?plar? ve i?letmelerin ekonomik kay?plar? azals?n. Elbette ki bunlar? istemek, iyi niyet ortaya koymak güzel bir geli?meydi ancak bu yeterli de?ildi, yeni ad?mlar?n at?lmas? gerekiyordu. ? 2012 öncesi ülkemizde i? sa?l??? güvenli?i ile ilgili çal??malar Aile Çal??ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? ve bu Bakanl??a ba?l? s?n?rl? say?da ?? Müfetti?leri taraf?ndan yürütülüyordu, ancak istenen iyile?me bir türlü sa?lanam?yordu.

Review page

Dijital itibar Yonetimi

?tibar Analizi Bu analiz sayesinde güçlü yönlerinizi belirler ve itibar?n?z? geli?tirmek için stratejiler üretiriz Pozitif ?çerik Olu?turma Makaleler, blog yaz?lar?, videolar ve di?er içerikler arac?l???yla dijital varl???n?z? güçlendirirken itibar?n?z? da art?r?yoruz Olumsuz ?çerik Yönetimi Olumsuz içeriklerin tespit edilmesi, yan?tlanmas? ve gerekti?inde düzeltilmesi için uzman ekibimiz size destek sa?lar Sosyal Medya Yönetimi Sosyal medya hesaplar?n?z? etkin bir ?ekilde yöneterek bireysel / kurumsal markan?z? en iyi ?ekilde temsil eden içeriklerin payla??lmas?n? sa?l?yoruz

Review page

Kolay Evrak Uzaktan Egitim Sistemi

Kolay Evrak™ Uzaktan E?itim ve Belgelendirme Sistemi, bireylerin ve i?letmelerin belgelendirme sürecini h?zland?rmas?na ve kolayla?t?rmas?na yard?mc? olmak için yüksek kaliteli uzaktan e?itimler sunuyoruz. Uzman e?itmenlerimiz, deneyimleri ve uzmanl?klar?yla i?letmelere rehberlik ederek, gereksinim duyduklar? belgelere sahip olmalar?n? sa?l?yoruz.

Review page

iris akademi isg kursu

E?itimlerimiz ?? Güvenli?i Uzmanl??? E?itimi ?? GÜVENL??? UZMANLI?I TEMEL E??T?M PROGRAMI GENEL YAPISI S?n?f? ?? Güvenli?i Uzmanl??? Temel E?itim Program?n?n süresi, teorik bölümü... Daha Fazla Bilgi ??yeri Hekimli?i E?itimi ??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMI GENEL YAPISI ??yeri Hekimli?i Temel E?itim Program?n?n süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak... Daha Fazla Bilgi ??yeri Hem?ireli?i (DSP) E?itimi D??ER SA?LIK PERSONEL? TEMEL E??T?M PROGRAMI GENEL YAPISI Lise , Ön lisans, Lisans Mezunlar?n?n diplomalar?nda ; Hem?ire (Di?er Sa?l?k Personeli) ...

Review page

Mehmet Erdem TOKU?™

Mehmet Erdem TOKU?™ ve Hikayesi E?itim, yaz?l?m ve medya sektöründe, Sivas Ankara ve ?stanbul’da toplam 100'e yak?n k?ymetli insan?n istihdam?na vesilen olan Mehmet Erdem Toku?, toplum yarar?na faaliyetlere büyük önem vermektedir. Özellikle ?SG sektöründe, ulusal dernek ve federasyon seviyesindeki birçok STK'da yöneticilik görevlerini yürütmektedir.

Review page

iSG KURSU ARAMA MOTORU

* Site Ad?: ?SG Kursu Arama Motoru * Site Adresi: https://www.isgkursu.org * Aç?klama: Sizin için en uygun isg kursu bu sitede. Onlarca i? güvenli?i uzmanl??? e?itimi ve i?yeri hekimli?i e?itimi veren isg kurslar? aras?nda kaybolmay?n; E?itim almak istedi?iniz bölgeyi ve tarihleri girin ve gerisini bize b?rak?n. Sizin için en uygun isg akademisini dakikalar içinde bulup ücretsiz olarak Size bildirelim. Bu site tamamen ücretsiz hizmet vermekte olup, medya sponsorumuz ?SG Haber Ajans?d?r.

Review page

Publishers can upgrade to remove these ads