Helping to share the web since 1996
Casagranda Vietnam
Casagranda Vietnam
152 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
Viet Nam

Gạch Lát Sân
@gachlatsan1234
Flag of Viet Nam

Login to update this page
Casagranda Vietnam

"Luxury Italian Tiles & More"

V?i ph??ng châm ?em ??n nh?ng gì t?t nh?t cho công trình Vi?t, Casagranda nh?p kh?u và phân ph?i dòng g?ch ?p lát Italy giúp cho công trình Vi?t thêm sang tr?ng, tinh t? sánh t?m ki?n trúc ??ng c?p Th? Gi?i. T?t c? s?n xu?t, nghiên c?u v? s?n ph?m c?a Casagranda ??u ???c th?c hi?n b?i nh?ng chuyên gia hàng ??u Italy, ???c nh?p kh?u t? nh?ng doanh nghi?p d?n ??u trong ngành s?n xu?t v?t li?u xây d?ng, ?ã ??t ???c nhi?u tiêu chu?n v? ch?t l??ng: tiêu chu?n qu?c t? ISO 14001:2004, tiêu chu?n CEN t?i các n??c Châu Âu, tiêu chu?n ASTM t?i M?, tiêu chu?n ANSI…

Review page

upgrade to remove these ads