Helping to share the web since 1996
xaynhatrongoi
xaynhatrongoi

Viet Nam

xaynha trongoi
@xaynhatrongoi
Flag of Viet Nam

Login to update this page
xaynhatrongoi

Xaynhatrongoi

Xây nhà tr?n gói là hình th?c khách hàng giao khoán cho ??n v? xây d?ng hoàn thi?n ngôi nhà t? ph?n xin phép, thi?t k?, xây d?ng và hoàn thi?n ?? hoàn thành toàn b? ngôi nhà ho?c còn ???c g?i là hình th?c chìa khóa trao tay trong ngành xây d?ng. ?ây là hình th?c tóa ?a hóa vi?c xây d?ng ngôi nhà, giúp ti?t ki?m th?i gian và ti?n b?c c?a giac ch?. CÔNG TY TNHH THI?T K? XÂY D?NG L?C VI?T 94 Tân S?n, Ph??ng 15, Qu?n Tân Bình, Tp. HCM ?i?n tho?i: 090 11 777 67 Email: xdlacviet@gmail.com

Review page

upgrade to remove these ads