Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


Công Ty TNHH S?n Xu?t & L?p Ráp C?a Kính Nhôm C.N.D

Công Ty TNHH S?n Xu?t & L?p Ráp C?a Kính Nhôm C.N.D

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
C.N.D là công ty hàng ??u Vi?t Nam trong l?nh v?c k?t c?u nhôm kính cao c?p. S? d?ng nguyên li?u có xu?t x? t? các nhà cung c?p hàng ??u th? gi?i: Nh?t, M?, ??c, Canada,... B?t ??u ho?t ??ng t?i Vi?t Nam l?nh v?c k?t c?u nhôm t? n?m 1992, Công ty TNHH S?n Xu?t và L?p Ráp C?a Kính Nhôm C.N.D ???c thành l?p v?i v?n 100% n??c ngoài (CANADA) ?ã th?c hi?n r?t nhi?u gói th?u nhôm kính cho các công trình xây d?ng v?i quy mô l?n nh?: Khách s?n n?m sao Park Hyatt Sai Gon Hotel, ??ng Kh?i Hotel, Cao ?c Sài Gòn Center, Cao ?c Sài Gòn Tower, các nhà máy khu công nghi?p Vi?t Nam - Singapore, Formosa, Villa Riviera An Phú, Nhà máy ?i?n Phú M?.... Hi?n nay C.N.D là công ty hàng ??u Vi?t Nam trong l?nh v?c k?t c?u nhôm kính cao c?p.

https://cnd-aluminium.com.vn/

category: Home-and-garden > Glassware


Status Page Upgrade options
Published by cndaluminium.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

cndaluminium can login to edit this page by adding news and offers from their website.