Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


EasyHear Vietnam

EasyHear Vietnam

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
Trung tâm tr? thính EasyHear Vi?t Nam ???c thành l?p nh?m h? tr? các khách hàng t? tr? em, sinh viên, ng??i l?n cho ??n ng??i cao tu?i m?t thính l?c nhi?u m?c ??, t? nh? ??n n?ng sâu. Vi?c cân ch?nh máy ???c th?c hi?n b?i các chuyên viên thính l?c có nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh?. Công ngh? ??nh cao 5G beamforming kh? ti?ng ?n cho phép ng??i khi?m thính nghe rõ gi?ng nói. H?n n?a, trung tâm tr? thính EasyHear t?i Vi?t Nam còn ph?i h?p v?i các k? s? trên kh?p th? gi?i nh?m giúp ng??i khi?m thính có th? quay tr? l?i v?i th? gi?i âm thanh th?c và giúp h? xây d?ng l?i s? t? tin cá nhân. Address : Tòa Nhà Vimedimex, L?u 14, 246 C?ng Qu?nh, P. Ph?m Ng? Lão, Q.1, TP. HCM, Vietnam Phone Number: 028 35 066 099 0909 086 108 Contact Email ID: cs@easyhear.com.vn Business Hours: Mon - Sat 8:30 am - 5:00 pm Services : Hearing Aid, hearing aids, best hearing aids, wireless hearing aids, micro hearing aids, hearing aid 5g, bluetooth hearing aid.

https://easyhear.com.vn/

category: Health > Ears-and-hearing


Status Page Upgrade options
Published by easyhearvn.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

easyhearvn can login to edit this page by adding news and offers from their website.