Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


Khí Heli b?m bóng bay

Khí Heli b?m bóng bay

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
Khí Heli b?m bóng bay Khí Heli là gì Heli là nguyên t? th? 2 trong b?ng tu?n hoàn. Nó là m?t ch?t khí không màu, không mùi, không v? và có nhi?u ?ng d?ng xung quanh cu?c s?ng chúng ta, n?i b?t nh?t chính là khí b?m bóng bay. Khí Heli thu?c nhóm khí tr?, nó có nhi?u th? hai trong v? tr?, ch? ??ng sau khí hidro. Nh?ng qu? bóng bay ??y màu s?c ???c b?m khí heli, vì nó nh? h?n không khí nên có th? giúp bóng bay ???c. H?n n?a helium không ??c h?i, kh?i l??ng phân t? 4 c?c k? nh?.

https://khitinhkhiethaophat.com/khi-y-te/khi-heli.html

category: Science > Chemistry


Status Page Upgrade options
Published by khinito.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

khinito can login to edit this page by adding news and offers from their website.