Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


Khu c?n h? LDG Sky

Khu c?n h? LDG Sky

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
LDG SKY là tuy?t ph?m c?n h? chung c? cao c?p bên h? t?i D? An Bình D??ng, mang ??n không gian s?ng ti?n nghi, hi?n ??i, hài hòa thiên nhiên, ?áp ?ng nhu c?u an c? ch?t l??ng cho c?ng ??ng trí th?c. C?n h? LDG Sky s?p công b? trong tháng 6 n?m 2021, d? án t?a l?c ngay Làng ??i h?c Qu?c Gia, Thành ph? D? An, t?nh Bình D??ng (M?t ti?n ???ng 32m). Theo ?ó, LDG SKY có quy mô 2 hecta, g?m 5 Kh?i c?n h? cao c?p cung ?ng cho th? tr??ng h?n 1700 c?n. Chúng tôi ??nh hình phân khúc dòng s?n ph?m LDG-Sky s? là c?n h? cao c?p nh?t nhì c?a ngõ phía ?ông Sài Gòn.

https://ldg-sky.com

category: Home-and-garden > Property > Apartments


Status Page Upgrade options
Published by duancanholdgsky.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

duancanholdgsky can login to edit this page by adding news and offers from their website.