Helping to share the web since 1996


upgrade to remove these ads


Chung cu Essensia

Chung cu Essensia

 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated
N?m tr?n trong không gian xanh mát hi?m có t?a nh? ch?n ngh? d??ng 5 sao ven trung tâm TP. Hà N?i, t?i vùng ??t tr? danh Khu ?ô th? Splendora B?c An Khánh, b?n toà tháp c?n h? Chung c? Essensia (hay tr??c ?ây là Chung c? Splendora An Khánh) ?ang hi?n h?u n?i ?ây là m?t bi?u t??ng cho nh?ng giá tr? b?n nguyên thu?n khi?t nh?t, ?? b?n t?n h??ng ý ngh?a ?ích th?c c?a cu?c s?ng. Là m?t chu?n m?c s?ng qu?c t? t?i Hà N?i trong th?i gian dài, thu hút nhi?u c?ng ??ng qu?c t? sinh s?ng, các c?n h? Splendora gi? ?ây ???c nâng c?p lên m?t t?m cao m?i v?i th??ng hi?u Essensia. N?i ?ây trao t?ng nh?ng tr?i nghi?m s?ng ch?a t?ng có t?a nh? tri?t lý thi?t k? mà các Ki?n trúc s? Pháp luôn theo ?u?i v? “m?t ?ô th? có kh? n?ng tu?n hoàn h??ng ??n t??ng lai b?n v?ng hàng tr?m n?m".

http://vidiland.com.vn/chung-cu-essensia-splendora/

category: Home-and-garden > Property > Apartments


Status Page Upgrade options
Published by Vidiland.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

Vidiland can login to edit this page by adding news and offers from their website.