Helping to share the web since 1996


Build online presence with trusted marketing software (en)


 Login to rate this website
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
currently unrated

TiGEP iSG Derne?i

Biz Kimiz? T?GEP (Tüm ?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itim Kurumlar? ve Profesyonelleri Derne?i) ? Bilindi?i üzere ILO istatistiklerine göre ülkemiz, ölümlü i? kazalar?nda Avrupa’da birinci Dünyada ise üçüncü s?rada bulunmaktad?r. ? Ülkemiz için kabul edilemez olan bu durumu iyile?tirmek için 2012 y?l?nda 6331 say?l? ?? Sa?l??? Ve Güvenli?i Kanunu yay?nland?. ?stendi ki Proaktif (önleyici) yakla??m? esas alan bu kanunla birlikte i? kazalar?, meslek hastal?klar? sonucu can kay?plar? ve i?letmelerin ekonomik kay?plar? azals?n. Elbette ki bunlar? istemek, iyi niyet ortaya koymak güzel bir geli?meydi ancak bu yeterli de?ildi, yeni ad?mlar?n at?lmas? gerekiyordu. ? 2012 öncesi ülkemizde i? sa?l??? güvenli?i ile ilgili çal??malar Aile Çal??ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? ve bu Bakanl??a ba?l? s?n?rl? say?da ?? Müfetti?leri taraf?ndan yürütülüyordu, ancak istenen iyile?me bir türlü sa?lanam?yordu.

https://www.tigep.org.tr

category: Education > Distance-learning


Status Page Upgrade options
Published by erdemtokus.

News, Reviews & Offers

There are no posts for this page

erdemtokus can login to edit this page by adding news and offers from their website.