Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Law > Lawyers > Criminal Lawyers - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Ceza Avukat?

  Ceza Avukat? - A??r Ceza Avukat?

 • A??r ceza avukat?

  Ankara a??r ceza dal?nda yüksek lisans?n? tamamlayan Av. Samet CELT 2021 y?l?nda aktif olarak Ankara Barosuna kay?tl?d?r. Daha detayl? bilgi için

 • Eri?imin engellenmesi

  ?nternet kullan?m?n?n yayg?nla?mas?na ba?l? olarak internet üzerinden i?lenen suçlar da art?? göstermi?tir. Bu nedenle suçlarla mücadele de eri?imin engellenmesi ve içeri?in yay?ndan kald?r?lmas? etkin h?zl? ve etkin bir yoldur. 04/05/2007 tarihinde TBMM’ce kabul edilen 5651 say?l? Kanun bu iki hususu ayr?nt?l? olarak düzenlemi?tir.

This page was created on 02 Jul 2022 GMT v12.0