Helping to share the web since 1996


Link Centre > Computers > Software - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Karinca web design

  web tasarým hizmetleri

 • Tiraj.net Yeni Nesil Haber Yazilimi

  Haber Yaz?l?m?: Yeni Nesil Medya ?çin Dijital Devrimin Kalbi Haber Yaz?l?m?: Yeni Nesil Medya ?çin Dijital Devrimin Kalbi Giri? Gazetecilik ve medya sektörü, dijitalle?meyle beraber büyük bir de?i?im ve dönü?üm içindedir. Bu de?i?imin merkezinde, haber yaz?l?mlar? yer al?yor. Peki, yeni nesil medyada haber yaz?l?mlar?n?n rolü ve önemi nedir? Haber Yaz?l?m?n?n Tarihçesi Haber yaz?l?m? kavram?, ilk olarak 1990'l? y?llarda internetin yayg?nla?maya ba?lamas?yla birlikte gündeme geldi. O günden bu yana, medya sektörü sürekli bir evrim geçirerek, bugünkü dijital formuna ula?t?. Ba?lang?çta basit HTML sayfalar? olarak tasarlanan haber siteleri, günümüzde interaktif, görsel ve dinamik bir yap?ya büründü. Yeni Nesil Medya Nedir? Yeni nesil medya, dijitalle?menin getirdi?i kolayl?klarla, h?zl?, etkile?imli ve kullan?c? odakl? bir yap?ya sahiptir. Haber yaz?l?mlar?, bu yeni medya anlay???n? desteklerken, ayn? zamanda medya kurulu?lar?na daha geni? bir kitleye ula?ma f?rsat? sunar.

 • Barkod okuyucu, YAZICI, etiket

  Barkod okuyucu, barkod YAZICI, etiket, TTR ribon, Zebex, Bitatek, Argox, Unitech,Godex, manyetik ve barkod kart okuyucu, el terminali

 • Twitter fonts for bio

  twitter fonts for bio.

 • Mobilya Rehberi - Mobilya, Dekorasyon, Mutfak

  Mobilya, mobilya dekorasyon, mutfak, banyo, mutfak mobilyasi, banyo mabilyasý, ev mobilyasi, kitaplik mobilya, mobilya rehberi - Mobilya sektöründeki firmalarýn yer aldýðý mobilya rehberi

 • Bilkur'dan barkod YAZICILAR, ARGOX,GODEX,

  Barkod okuyucu, barkod YAZICI, etiket, TTR ribon, Zebex, Bitatek, Argox, Unitech,Godex, manyetik ve barkod kart okuyucu, el terminali

 • Bilkur'dan barkod okuyucular

  Barkod okuyucu, barkod YAZICI, etiket, TTR ribon, Zebex, Bitatek, Argox, Unitech,Godex, manyetik ve barkod kart okuyucu, el terminali

 • Kordil EDMS - Document Publishing and Document Management So

  Kordil EDMS is a powerful and user friendly Electronic Document Management Software utilized with a power-tool that collects all the files of your organizations under a single point.

 • Bulents Screen Recorder

  Captures video, audio and pictures of anything seen on the screen. +Movie Studio

 • Çorlu Web Tasar?m

  Firman?z?n internet ortam?nda kurumsal kimli?ini yans?tacak ?ekilde hizmet ve ürünlerinizi en uygun biçimde sergilemek temel amac?m?zd?r. Bizi Çorlu ’da di?er web tasar?m firmalar?ndan ayran en büyük özelli?imiz sadece hizmet öncesi olmay?p, hizmet sonras?nda tüm süreçte yan?n?zday?z. Firman?z?, Ürün ve Hizmetlerinizi Web Dünyas?nda En Do?ru ?ekilde Temsil Eden ve ?htiyac?n?z Olan Kurumsal/Ki?isel Web Site Hizmetlerini Çorlu Web Tasar?m Olarak En Kaliteli ?ekilde Sizlere Sunuyoruz. Çorlu Web Tasar?m olarak; Kurumsal ?nternet Sitesi, E-Ticaret Sitesi/Online Sat??, Haber Siteleri, Ki?isel Bloglar, Firma Rehberi Siteleri, Ürün Tan?t?m siteleri, Bireysel ?nternet Sitesi, Köy ve Dernek siteleri, Sanayi ve Kooperatif Siteleri gibi uzmanl?k alanlar?m?z?n yan? s?ra Google Kay?t, Google Haritalar?na Kay?t, Google Firma Rehberlerine Kay?t, Google Analytics Ziyaretçi ?statistikleri , vb. gibi hizmetlerini sürdürmektedir. Web siteleri firmalar?n belli co?rafi s?n?rlar ile k?s?tlanmadan geni? kitle.

 • Tol++

  Bilgisayar bilimleri, algoritmalar ve programlama dilleri hakkinda bir blog

 • Online Teknik Servis Takip Program?

  Ar?zal? cihaz, personel, mü?teri, stok, ürün ve kasa i?lemlerinin takip için en basit web tabanl? online teknik servis takip program?

 • Toplu mail program?

  toplu mail gönderimi, arama ve do?rulama program?

 • Google Pagerank checker tool

 • Softomi C2C Pazaryeri Yaz?l?m?

  Softomi C2C pazaryeri yaz?l?m firmas?, ?stanbul Mecidiyeköy’de 15 ki?ilik uzman ekibiyle 2013 y?l?ndan beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Softomi C2C yaz?l?m firmas?, sadece pazaryeri yaz?l?m? geli?tirmek üzere konsantre oldu?u için geli?tirmekte oldu?u C2C yaz?l?m?na çok daha fazla özellik ekleyerek, Türkiye’nin en iyi pazaryeri yaz?l?m?n? mü?terilerine sunmay? ba?arm??t?r. Softomi, pazaryeri yaz?l?m?n? haz?rlarken Trendyol ve N11 gibi sitelerin özelliklerini incelemi? ve Trendyol gibi site kurmak isteyen giri?imcilerin beklentisini kar??layacak düzeyde bir pazaryeri yaz?l?m geli?tirmi?tir. C2C e ticaret sitesi kurmak isteyen giri?imcilerin, https://www.softomi.com/ sitesini mutlaka ziyaret etmeleri gerekti?ini içtenlikle söyleyebilirim. Di?er yaz?l?m firmalar?nda olmayan, n11’den tek t?kla ürün yükleme, affiliate (ortakl?k) program?, trendyol’dan excelle ürün aktar?m?, e? anlaml? seçeneklerin birle?tirilmesi, para?üt ile entegrasyon, renk/beden kombinasyonlu ürün olu?turma vb.

 • Cad cam cae plm nx

  Welcome to Siemens NX Support, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

This page was created on 04 Dec 2023 GMT v12.0