Helping to share the web since 1996


Link Centre > Entertainment > Magazines - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Bak hele

    bakhele.com “Balaban Dan??manl?k ltd ?ti” ‘a tüm haklar? aittir. yay?nlanan içerikler magazin ve genel gündemi kapsayan hbaer içeriklerinden olu?maktad?r. Yay?nlar?m?zda genel yay?n de?erlerini uymay? kendimize misyon edindik. Türk gelenek, aile yap?s?, inanç ve toplumsal de?erlere kar?? olan olan hassasiyetimiz her zaman yay?nlar?m?zda dikkat etti?imiz önemli ilkelerdendir.

  • Makro Dergi | Dijital Dergi

    Makro Dergi, uzun çal??malar?n ard?ndan Dijital Medyada yerini almaya ve nevi ?ahs?na münhas?r kadrosuyla birlikte ilkelerine ve insanl??a hizmet etmek amac?yla, objektif bir bak?? aç?s?yla birçok konu hakk?nda fikre sahip olan ayn? zamanda kendini bu fikirleri ya?atmaya adam??, 2021 y?l?nda Yusuf Taha Lüleci taraf?ndan “Deneyiminiz Dünyay? De?i?tirebilir” slogan?yla kurulan bir Dijital Platformdur. Makro Dergi ekibi olarak “Neden Makro Dergi?” sorusuna cevab?m?z? payla?t???m?z yay?nlarla ve içeriklerle cevaplayaca??m?z? ilke edindik. Peki siz sevgili okurlar; bu macerada bizimle olmaya var m?s?n?z?

This page was created on 22 Jul 2024 GMT v12.0