Helping to share the web since 1996


Link Centre > Internet > Blogs - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Dini ve Islami Siteler

  Birgün, Kurey?’in ileri gelenlerinden birkaç ki?i, Peygamberimiz’in yan?nda bulunuyorlard?. Hazret-i Peygamber de: «Belki bu Kurey?’in ileri gelenleri îmâna gelirler de maiyyetindekiler de hidâyet bulurlar.» ümidi içindeydi. Bu s?rada, do?u?tan âmâ olan müezzin Abdullah ?bn Ümmü Mektûm yine geldi. Âmâ oldu?u için Rasûlullâh’?n yan?nda kimlerin bulundu?unu bilmiyordu. Bundan dolay?, her vakitki ricâs?n? tekrarlad?. Misafirlerin yan?nda bu yersiz suâlden Hazret-i Peygamber üzüldü ve s?k?ld?. Ba??n? öte tarafa çevirdi. Alâka göstermedi.

 • Türkiyenin En Kaliteli Sohbet Odalar? Sitesi

  SohbetSizsiniz.Com Sohbet Sunucusu Öncelikle Kullan?c?lar?na GüzeL, Temiz, KaliteLi ve Güvenilir Bir Chat Ortam? Sunmay? Hedeflemektedir. Tabi Bunun Yan?nda Sanat Spor ve Teknoloji Dünyas?ndan Yeni Geli?meler, De?i?ik Yemek Tarifleri, ?ark? Sözleri, Nihai oLarak Sohbet Odalar? ve Son Dakika Haberlerini An?nda Sizlerle Payla?maktay?z. Web Sitemiz Bir Muhabbet ve Sohbet Sitesi oLdu?undan Kullan?c?lar?m?z?n Sohbet Ederken Kendilerini Güvende Hissetmeleri ve Onlara Kaliteli Bir Ortam Sa?lamak için Çal??malar?m?z H?z Kaybetmeden Devam Edecektir.SosyaL Medyan?n Tüm Dünyada Artan Bir ivme iLe Önem Kazanm?? oLmas?, IRC Gibi Sohbet Sitelerinin Önemini Bir Nebze oLsun Azaltm?? oLsa Dahi, Kullan?c?lar Bu Al??kanl?klar?ndan AsLa Vazgeçmemi?lerdir. mSn Gibi Skype Gibi Görüntülü ve SesLi Sohbet pLatformlar? Dahi Eski Önemini Yitirdikleri A?ikard?r, Ancak Yaz?l? Chat, Sohbet Odalar? ve Muhabbet Siteleri HaLa Bir Tutku oLmaya Devam Etmektedir.Bizler Tüm Kullan?c?lar?m?za Ho? Sohbetler Diler Sayg?lar Sunar?z…

 • Efendim Blog

  Efendim kisisel blog sitesi. Genel ve guncel yazilar, faydali paylasimlar..

 • Calisma Hayati

  Sosyal Güvenlik.

 • Okey indir

  Java destekli okey oyna ve okey indirme sitesi.

 • ?slami Rüya Tabirleri - Rüya Tabirleri - ?slami ve Dini Rüya

  Rüyalar binlerce y?ld?r yorumlanmakta ve bir i?aret olarak görülmektedir. ?slam dininde Hz. Yusuf’tan miras kalan rüya yorumlama ilmi çok özeldir. Baz?lar? size gerecekten i?aretler verirken baz?lar? ise bilinçalt?n?z? yans?t?r. ?hya Rüya Tabirleri sitemizde alfabetik s?rayla s?ralanm?? ?slami rüya tabiri sözlü?ünden anahtar kelimeler yoluyla rüyan?zda geçen olaylar?n yorumuna ula?abilirsiniz. ?hya rüya tabirleri ?slami ?ekillerde yorumlanmaktad?r. Rüyan? anlat k?sm?ndan sözlükte bulamad???n?z rüyalar?n?z? yazabilirsiniz. Böylece rüya tabiri ile u?ra?an insanlardan yard?m alabilirsiniz. Makalelerimizi okuyup rüya ve ?slami tabirler hakk?nda bilgi edinebilirsiniz. Z?rhl? dualar kategorimizden Hz. ?brahim, Hz. Nuh, Hz. Adem ve Hz. Havva, Kuran okumaya ba?larken okunacak dua gibi pek çok duaya eri?ebilirsiniz.

 • Teknoloji

  teknohocam

 • Berk Altunk?l?ç - Ki?isel Blog

  Berk Altunk?l?ç isimli ki?inin ?ahsi blogger sitesidir. Teknoloji, oyun, mobil gibi bir çok konuda yaz? içeren blog sitesidir. Anla??lmayan ço?u konuda yoruma yazarak bilgi alabilirsiniz.

 • Habersonposta

  Habersonposta.com, Türkiye’de internet kullan?c?lar?n?n özlemle bekledi?i do?ru ve tarafs?z habercili?i sunmak amac?yla kurulmu?tur. Haberler, okuyucuya tarafs?z ve yal?n bir dille aktar?l?r.

 • Ki?isel Blog | Profesorungunlugu.com

  Türkiye 'nin 5 y?ld?r önde gelen Ki?isel Blog adres profesorungunlugu.com 'da her gün güncel içerik bulabilirsiniz. 10 'dan farkl? kategorisi ile her sorununuza çözüm üretebilirsiniz. Ayr?ca videolu anlat?mlar? ile ayr?ca yard?mc? olmaktay?z.

 • YOUTUBE ?LKOKULU

  ?lkokul ö?rencileri için Türkçe, matematik, kod yaz?l?m?, testler, hikaye yazma etkinlikleri ve komik çocuk hikayeleri ve cevapl? ders etkinlik ve ödevleri.

 • Kaliteli Backlink

  Backlink paketleri ve SEO paketleri sunuyoruz. Otoriter, kaliteli backlink paketleri ve On-page, Off-page SEO paketleri ile web sitenizin Google arama sonuclarindaki siralamasini iyile?tiriyoruz.

 • Ali Mutlu

  alimutlu.com.tr ?nternet giri?imleri, Giri?imcilik konular?, ?? Dünyas? konular?, Teknoloji konular? ve ?? fikirleri gibi konulara odaklanan ki?isel blogdur.

 • Colaker Net

  Teknoloji, yaz?l?m, oyun ve wordpress içeriklerinin detayl? anlat?ld??? web sitesi. Türk blog sitesi.

 • Istanbul Galataport Transfer

  A private transfer service prevents you from dealing with the traffic, busy airport zone, and paying to park. When you arrive at Istanbul cruise port or Istanbul airport, our professional transfer team welcomes you. We can help you with your luggage and direct you to our luxury vehicles. Visit us for your Galataport transfer.

 • Ki?isel Bilgi

  Ki?isel bilgi blog sitesi. Güncel bilgilere bu site arac?l???yla ula?abilirsiniz. Amac?n?z nedir? Ki?isel bilgi okumak m?? Farkl? bilgilere edinmek mi? O halde giri? yapabilirsiniz.

 • Pembe Portakal

  Pembe Portakal Guncel Kadin Blogudur.

 • Tarhana Çorbas?

  The content of each blog site want

 • Gezi ve Seyahat Blo?u

  Türkiye'nin en geni? kapsaml? ve pratik bilgiler sunan gezi rehberi. ?çeri?inde gezilecek yerler hakk?nda bilgi, giri? ücreti ve ula??m bilgileri içeriyor..

 • Borsa haberleri

  borsa haberleri.

 • Kelebek Sohbet

  Kelebek sohbet odalar?,Türkiyenin ve dünyan?n her neresinde olursan?z olun,IRC ve sohbet sever kullan?c?lar taraf?ndan çok s?k tercih edilen bir chat ortam? olmas?yla bilinir.Internetin yayg?nla?maya ba?lad??? dönemlerden günümüze kadar kalitesini ve standartlar?n? hiç bozmayan Kelebek sohbet odalar? ana domaini Kelebek.TC,bünyesine katt??? linklerle gücüne güç katmaktad?r.Her bir kullan?c?m?z?n isteklerine ve beklentilerine kar??l?k verebilmek için sürekli olarak kendimizi geli?tirmeye gayret göstermekteyiz.Kelebek Sohbet Siteleri Aras?nda en hatr? say?l?r yerlerde olan sunucumuzda,Kullan?c?lar?m?za huzur ve güven vaad eden bir mekan ile kar??n?za ç?kmakdan onur duyar?z.Ki?isel bilgilerinizin güvenle korundu?u,amac?n sosyalle?me oldu?unun fark?na vararak bilinçli bir ?ekilde kullan?c?lar?m?z? misafir ediyoruz.Kelebek sohbet sitesi olarak tüm kullan?c?lar?m?za hak ve adil yönetim vaad ediyoruz.IRC sunucular?nda ?ah?slar?n ki?isel olarak uygulad?klar? muamelelerin hiçbirisi k?smen hiyer

 • Kadin web sitesi

  kad?n ?ehri, kad?n portal?, kad?n blog, kad?n toplulu?u, kad?n derne?i, kad?n makale, kad?n bilgi, ?ifal? bitkiler, kad?n haber, rüya, rüya tabirleri, yemek tarifleri,

 • Iddaa tahminleri

  iddaa tahminleri, banko kuponlar, hazir tahminler.

 • Kad?n Forum Sitesi

  Türkiye'nin en güncel kad?n forum sitesidir.

 • Bilgili Anneler

  Anne Çocuk Bebek Bilgi Haber Sitesi.

 • Saglik Sitesi

  Turkce saglik, diyet, sifali taslar ve guzelliker hakkinda paylasimlarin yapildigi guncel blog sitesidir.

 • Sohbet

  Türkiyenin en kaliteli sohbet mekanlar?ndan bitanesi olan zemheri sohbet odalar? sizlere hizmet etmeye devam ediyor. Sanal bir ortamda sohbet ederek farkl? ki?ilerle tan??mak istiyorsan?z,sizlerinde tek adresi olmaya aday?z.Kendi ya?ad???n?z yöreye özel sohbet odalar?na (Izmir Sohbet Odalar?,Izmir Chat Siteleri,Ankara Sohbet,iStanbuL Sohbet,Van Sohbet,Bart?n Sohbet Odalar? Gibi) Kat?lmak istiyorsan?z web sitemiz üzerinden sunucumuza ba?lanabilirsiniz.Türkiyenin En Güvenilir ve En Keyifli Sohbet Sitesi oLan Zemheri,Sizleri A??rlamaktan Mutluluk Duyacakt?r.Bütün Sohbet Severleri Bekleriz.

 • Dijitolog: Son Dakika Kripto Para ve Teknoloji Haberleri

  Dijitolog.net, ilkeli yay?nc?l?k anlay???ndan ödün vermeden girdi?i bu yolda ?stanbul’dan tüm dünyaya hitap eden global bir haber yay?n organ? olmay? kendisine hedef seçmi?tir. Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve kültürel nabz?n? tutan yeni nesil sitemiz için haberin ‘objektif’ ve ‘tarafs?z’ olmas? en az ‘haber’ olmas? kadar önem ta??maktad?r. Misyonumuz Bas?n ve meslek ilkelerinden asla ?a?madan haber yaparken, bunu en h?zl? ?ekilde okuyucular?m?za sunmak temel misyonumuz olacakt?r. Bir haberde iki taraf?n oldu?u durumlarda Dijitolog.net her zaman objektif bir biçimde olay? yorum katmadan okuyucular?na aktarmay? amaçlar. Sadece ilgi toplamak amac?yla yalan, yanl?? ya da do?rulu?u teyit edilmemi? söylemlere yer vermeden sade ve net bilgi bar?nd?ran haber metinlerini okuyucu ile bulu?turmak bizim için ilkeli habercili?in en önemli kurallar?ndand?r.

 • MatrakSohbet.Net Bay Bayan Ücretsiz Sohbet Odalar?

  Matrak Sohbet kullan?c?lar?na ücretsiz sohbet sitesi hizmeti sunar. Chat odalar? binlerce insan? bir araya getirerek, yeni arkada?l?klar edinme imkan? sa?lar.

 • Farmasiye Üye Olmak veya Kay?t Olma Süreci

  Farmasi üyelik sizlere önemli katk?lar sa?layacak. Farmasi üye ol, farmasi üyelik iptali, farmasiye üye olmak, farmasi üyelik paketi, farmasi üyelik ?artlar?, farmasi nas?l üye olunur, farmasi kay?t ol, farmasi üyelik hediyeleri, farmasi ücretsiz üyelik, farmasi yeni üyelik, farmasi üyelik formu için bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

This page was created on 26 Jun 2022 GMT v12.0