Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Healthcare > Pharmaceutical - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • IHR Vi?t Nam - Phòng khám & ?i?u tr? b?nh c? x??ng kh?p

  IHR Vi?t Nam - Phòng khám & ?i?u tr? b?nh c? x??ng kh?p, tr?c thu?c CTCP Nghiên c?u và ?ng d?ng Thu?c dân t?c là ??a ch? tin c?y c?a ?ông ??o ng??i b?nh. IHR Vi?t Nam thành l?p t? n?m 2010 v?i tâm huy?t c?a nhi?u th? h? bác s? ??u ngành trong ?ng d?ng các gi?i pháp, bài thu?c ?i?u tr? b?nh x??ng kh?p b?ng tinh hoa y h?c dân t?c, k?t h?p ki?n th?c y h?c hi?n ??i, tr? li?u không dùng thu?c. ??a ch?: Bi?t th? B31, Ngõ 70 Nguy?n Th? ??nh, Thanh Xuân, Hà N?i ?i?n tho?i: (024)7109 6699 Email: [email protected] Website: https://ihr.org.vn/

 • Phamarcist

  Di?m Châu Pharmacy ???c thành l?p n?m 2003 t?i Philadelphia, do D??c s? Trissie Di?m Nguy?n ??ng danh ch? nhi?m. Nh? ??i ng? t? v?n kinh nghi?m, làm vi?c uy tín và ch?t l??ng d?ch v? t?t, Di?m Châu Pharmacy ?ã không ng?ng phát tri?n và m? r?ng v?i chu?i 3 c?a ti?m cùng h? th?ng c?a hàng online trong su?t 18 n?m qua, h?t lòng h? tr? cho c?ng ??ng ng??i Vi?t trên kh?p n??c M?. Di?m Châu Pharmacy có b?ng ho?t ??ng h?p pháp và ch?u s? qu?n lý ch?t ch? b?i Chính quy?n và các C? Quan chuyên nghi?p nh? FDA, DEA, IRS… Di?m Châu Pharmacy không nh?ng cung c?p các m?t hàng S?c Kh?e và S?c ??p, h?ng ngày D??c s? Di?m và nhân viên còn ph?c v? t? v?n mi?n phí cho các ??ng h??ng Vi?t Nam kh?p n?i, bao g?m các b?nh nhân u?ng thu?c tây ??nh toa t? Bác s? cho h?n 10,000 b?nh nhân khác.

 • Buy Fioricet Online Overnight delivery | Norxguru

  What is Fioricet ? Fioricet contains the active ingredients acetaminophen, butalbital, and caffeine. Acetaminophen helps to alleviate headache pain. Butalbital is a member of the barbiturates class of drugs and relieves anxiety and induces relaxation and sleepiness. Caffeine enhances the effect of Acetaminophen. It stimulates the central nervous system, relaxing muscle contractions in blood vessels to improve blood flow. Fioricet is effective in treating tension headaches caused by muscle contractions. If you have tension headaches issues and want to Buy Fioricet Online, you can purchase it at our website. How Does It Work? Fioricet aids in the treatment of tension headaches caused by muscle contractions. This medication can also be used to treat migraines, fever, and pain. Acetaminophen relieves pain and reduces fever.

 • M? ph?m Hàn Qu?c Genie

  Ch?c b?n ?ang b?n kho?n tìm cho mình m?t dòng m? ph?m ph?i không nào !! ??c bi?t là dòng m? ph?m Ha?n Quô?c ????c mê?nh danh la? la? kinh ?ô cu?a nga?nh my? phâ?m Châu Á, ?ang ngày càng ???c s?n lùng nhi?u h?n vì giá thành khá phù h?p v?i túi ti?n và ch?t l??ng r?t t?t. M? ph?m genie hi?u r?ng s? tín nhi?m c?a khách hàng là c?t lõi ?? t?o nên thành công do ?ó Genie t? hào v? dòng m? ph?m cao c?p dành cho các khách hàng ?ang tìm ki?m ??a ch? tin c?y v? m? ph?m ch?t l??ng cao dành cho v? ??p c?a h?.

 • Thao duoc thien nhien

  Gioi thieu nha may gia cong TPCN uy tin tai VietNam, Xem tai: https://naturepharma.net.vn/

 • Cây an xoa ch?a b?nh gì?

  Cây An Xoa là m?t lo?i d??c li?u ?ông y v?i công d?ng chính giúp h? tr? ch?a tr? các b?nh v? gan ?ang ???c nhi?u chuyên gia ?ông y khuyên dùng.

 • Gia cong thuc pham chuc nang

  Công ty c? ph?n d??c m? ph?m Lis là ??n v? ho?t ??ng trong l?nh v?c: S?n xu?t và gia công th?c ph?m ch?c n?ng, S?n xu?t và gia công m? ph?m, S?n xu?t và gia công thu?c c? truy?n, cung c?p nguyên li?u công ngh? sinh h?c và các ho?t ch?t t? thiên nhiên; thành ph?m th?c ph?m ch?c n?ng, d??c ph?m, th?c ph?m và m? ph?m... Address: Li?n k? 16-19, K?T m?i, An H?ng, Ph??ng La Khê, Qu?n Hà ?ông, Thành Ph? Hà N?i Website: https://lispharma.vn/ MST/DKKD/QDTL: 0105716834 Mail: [email protected] Hotline: 0329016668 / 0989386863 #Lis #giacongthucphamchucnang

 • Xit chong nang maycreate

  Xit chong nang maycreate.

 • Thu?c Imiquimod 5 chính hãng ???c bán t?i Nhà Thu?c Bình Tâm

  Thu?c Imiquimod 5 chính hãng ???c bán t?i Nhà Thu?c Bình Tâm.

 • Cây c? hoa qu? - Th?o m?c HHT

  Cây c? hoa qu? tr?c thu?c Th?o m?c HHT - Chuyên sâu v? th?o d??c và s?c kh?e. B?n có th? truy c?p trang caycohoaqua.com ?? hi?u thêm Cây c? hoa qu? Có ??a ch? t?i s? nhà 23a ngõ 137 ???ng Bát

 • Thu?c ch?a tr? b?ng n??c sôi

  Thu?c ch?a tr? b?ng n??c sôi hi?u qu? không ?? l?i s?o, sinh c? làm v?t th??ng nhanh lành.

  • ongthoanbong.com.vn/2016/thuoc-chua-tri-bong-nuoc-soi-ong-thoan-bong.html - review this website
This page was created on 02 Dec 2023 GMT v12.0