Helping to share the web since 1996


Link Centre > Health > Ears And Hearing - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • EasyHear Vietnam

    Trung tâm tr? thính EasyHear Vi?t Nam ???c thành l?p nh?m h? tr? các khách hàng t? tr? em, sinh viên, ng??i l?n cho ??n ng??i cao tu?i m?t thính l?c nhi?u m?c ??, t? nh? ??n n?ng sâu. Vi?c cân ch?nh máy ???c th?c hi?n b?i các chuyên viên thính l?c có nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh?. Công ngh? ??nh cao 5G beamforming kh? ti?ng ?n cho phép ng??i khi?m thính nghe rõ gi?ng nói. H?n n?a, trung tâm tr? thính EasyHear t?i Vi?t Nam còn ph?i h?p v?i các k? s? trên kh?p th? gi?i nh?m giúp ng??i khi?m thính có th? quay tr? l?i v?i th? gi?i âm thanh th?c và giúp h? xây d?ng l?i s? t? tin cá nhân. Address : Tòa Nhà Vimedimex, L?u 14, 246 C?ng Qu?nh, P. Ph?m Ng? Lão, Q.1, TP. HCM, Vietnam Phone Number: 028 35 066 099 0909 086 108 Contact Email ID: [email protected] Business Hours: Mon - Sat 8:30 am - 5:00 pm Services : Hearing Aid, hearing aids, best hearing aids, wireless hearing aids, micro hearing aids, hearing aid 5g, bluetooth hearing aid.

This page was created on 19 Apr 2024 GMT v12.0