Helping to share the web since 1996


Link Centre > Home And Garden > Glassware - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Thi công khung nhôm c?a kính

  Thi?t k? và thi công khung nhôm c?a kính, kính c??ng l?c, mái kính, mái nh?a l?y sáng thông minh, g??ng soi, c?a kính t? ??ng...

 • MINH AN CONSTRUCTION AND TRADING CO., LTD

  MINH AN CONSTRUCTION AND TRADING CO., LTD.

 • Công Ty TNHH S?n Xu?t & L?p Ráp C?a Kính Nhôm C.N.D

  C.N.D là công ty hàng ??u Vi?t Nam trong l?nh v?c k?t c?u nhôm kính cao c?p. S? d?ng nguyên li?u có xu?t x? t? các nhà cung c?p hàng ??u th? gi?i: Nh?t, M?, ??c, Canada,... B?t ??u ho?t ??ng t?i Vi?t Nam l?nh v?c k?t c?u nhôm t? n?m 1992, Công ty TNHH S?n Xu?t và L?p Ráp C?a Kính Nhôm C.N.D ???c thành l?p v?i v?n 100% n??c ngoài (CANADA) ?ã th?c hi?n r?t nhi?u gói th?u nhôm kính cho các công trình xây d?ng v?i quy mô l?n nh?: Khách s?n n?m sao Park Hyatt Sai Gon Hotel, ??ng Kh?i Hotel, Cao ?c Sài Gòn Center, Cao ?c Sài Gòn Tower, các nhà máy khu công nghi?p Vi?t Nam - Singapore, Formosa, Villa Riviera An Phú, Nhà máy ?i?n Phú M?.... Hi?n nay C.N.D là công ty hàng ??u Vi?t Nam trong l?nh v?c k?t c?u nhôm kính cao c?p.

This page was created on 14 Jun 2024 GMT v12.0