Helping to share the web since 1996


Link Centre > Science > Chemistry - page 1    Your website here with a Premium Listing

  • Con Thach Thai Binh

    Con thach thai binh chuyen cung cap cac san pham con thach, con kho giá re tai nha hang, quan an, tap hoa voi gia re nhat.

  • Khí Heli b?m bóng bay

    Khí Heli b?m bóng bay Khí Heli là gì Heli là nguyên t? th? 2 trong b?ng tu?n hoàn. Nó là m?t ch?t khí không màu, không mùi, không v? và có nhi?u ?ng d?ng xung quanh cu?c s?ng chúng ta, n?i b?t nh?t chính là khí b?m bóng bay. Khí Heli thu?c nhóm khí tr?, nó có nhi?u th? hai trong v? tr?, ch? ??ng sau khí hidro. Nh?ng qu? bóng bay ??y màu s?c ???c b?m khí heli, vì nó nh? h?n không khí nên có th? giúp bóng bay ???c. H?n n?a helium không ??c h?i, kh?i l??ng phân t? 4 c?c k? nh?.

This page was created on 06 Dec 2023 GMT v12.0