Helping to share the web since 1996
EasyHear Vietnam
EasyHear Vietnam
Vimedimex Building, 14th Floor, 246 Cong Quynh
Pham Ngu Lao Ward, District 1
Ho Chi Minh City
TP. , HCM

Viet Nam

EasyHear Vietnam
@easyhearvn
Flag of Viet Nam
02835066099

Login to update this page
EasyHear Vietnam

EasyHear Vietnam

Trung tâm tr? thính EasyHear Vi?t Nam ???c thành l?p nh?m h? tr? các khách hàng t? tr? em, sinh viên, ng??i l?n cho ??n ng??i cao tu?i m?t thính l?c nhi?u m?c ??, t? nh? ??n n?ng sâu. Vi?c cân ch?nh máy ???c th?c hi?n b?i các chuyên viên thính l?c có nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh?. Công ngh? ??nh cao 5G beamforming kh? ti?ng ?n cho phép ng??i khi?m thính nghe rõ gi?ng nói. H?n n?a, trung tâm tr? thính EasyHear t?i Vi?t Nam còn ph?i h?p v?i các k? s? trên kh?p th? gi?i nh?m giúp ng??i khi?m thính có th? quay tr? l?i v?i th? gi?i âm thanh th?c và giúp h? xây d?ng l?i s? t? tin cá nhân. Address : Tòa Nhà Vimedimex, L?u 14, 246 C?ng Qu?nh, P. Ph?m Ng? Lão, Q.1, TP. HCM, Vietnam Phone Number: 028 35 066 099 0909 086 108 Contact Email ID: cs@easyhear.com.vn Business Hours: Mon - Sat 8:30 am - 5:00 pm Services : Hearing Aid, hearing aids, best hearing aids, wireless hearing aids, micro hearing aids, hearing aid 5g, bluetooth hearing aid.

Review page

upgrade to remove these ads