Helping to share the web since 1996
Hao Phat
Hao Phat
Hoc Mon
Ho Chi Minh
Viet Nam
700000
Viet Nam

Khi Nito
@khinito
Flag of Viet Nam

Login to update this page
Hao Phat

Khí Heli b?m bóng bay

Khí Heli b?m bóng bay Khí Heli là gì Heli là nguyên t? th? 2 trong b?ng tu?n hoàn. Nó là m?t ch?t khí không màu, không mùi, không v? và có nhi?u ?ng d?ng xung quanh cu?c s?ng chúng ta, n?i b?t nh?t chính là khí b?m bóng bay. Khí Heli thu?c nhóm khí tr?, nó có nhi?u th? hai trong v? tr?, ch? ??ng sau khí hidro. Nh?ng qu? bóng bay ??y màu s?c ???c b?m khí heli, vì nó nh? h?n không khí nên có th? giúp bóng bay ???c. H?n n?a helium không ??c h?i, kh?i l??ng phân t? 4 c?c k? nh?.

Review page

upgrade to remove these ads