Helping to share the web since 1996
BFT (Latvia)
LTBFT

LT LT
Flag of Latvia 37120040555

BFT (Latvia)
Brivibas gatve 401C
Riga
LV-1024
Latvia
Login to update this page
BFT (Latvia)

JP Solutions

JP SOLUTIONS ir uznemums, kura pamatdarbibu veido drosibas sistemu un citu tehnisko risinajumu darba drosibai augstuma tirdznieciba un projektesana. Darbs augstuma ir riskanta profesija, un, lai mazinatu ar to saistitos riskus, jaievero dazadi darba drosibas un aizsardzibas pasakumi un prasibas. Viens no svarigakajiem darba aizsardzibas noteikumiem ir uzticama un parbaudita aprikojuma nodrosinasana darba veicejiem augstuma. Parbauditas un uzticamas drosibas sistemas novers kritiena un traumu risku, kas var rasties, veicot darbu augstuma. Ir dazadi horizontalo drosibas sistemu veidi, bet ierastais - ir uz jumta esosas - trosu vai sliezu sistemas, kas paredzetas kritiena apturesanai, ja gadas uz jumta paslidet vai parkrist pari malai, kad tiek veikts darbs augstuma Enkura punktu pretkritiena sistemas var tikt izmantotas gandriz jebkura gadijuma, kad darbs tiek veikts augstuma: uz jumtiem, parsedzem, griestiem, karnizem vai torniem.

Review page

BFT (Latvia)

EST Tehnologijas

"Est Tehnologijas" ir uznemums, kas specializejas svaru tirdznieciba un remontesana. Musdienas ir pieejami visdazadako veidu svari, kas paredzeti dazadu lietu sversanai, sakot no materialiem mikroskopiskos lielumos lidz pat lielgabarita prieksmetiem.

Review page

Niedraji MR

SIA Niedraji MR ir stabili augoss Latvijas mezsaimniecibas nozares uznemums. Profesionali mezizstrades pakalpojumi, ta nav tikai cirsmas izstrade, bet ari ilgtspejiga meza apsaimniekosana, tadel ir loti butiski izveleties uznemumu, kas nodrosinas augstas kvalitates un videi draudzigu meza izstradi, ieverojot Latvijas Republika noteiktas likumdosanas normas. Stradajot mezizstrades nozare gandriz 30 gadus, mes esam kluvusi par stabilu un uzticamu sadarbibas partneri cirsmu pirksana un izstrade, kas piedava veikt pilnu mezizstrades ciklu, sakot ar novertesanu, lidz pat teritorijas sakartosanai pec darbu pabeigsanas. Lai nodrosinatu kvalitativus un nepartrauktus pakalpojumus, uznemuma ir savs tehnikas remonta serviss kura tiek veikts meza tehnikas remonts. Serviss meza tehnikas remontu nodrosina kvalitativi un savlaicigi, servisa darbinieki ir profesionali savas jomas ar ilggadeju darba pieredzi. Bez meza tehnikas remonta tiek piedavata meza tehnikas noma.

Review page

Liir Latvia

Uznemums SIA LiiR Latvia ir profesionala teritorijas, razotnu un telpu uzkopsanas kompanija. Ja Jums nepieciesama vienreizeja biroja vai majas uzkopsana - tikai piezvaniet! Mes varam noorganizet uzkopsanu jebkura Jums velama diena un laika. Majas uzkopsanas serviss jums var but nepieciesams ari tad, ja jus parvacaties vai velaties sakopt telpas pec pasakumiem. Parvaksanas vai ievaksanas jauna maja parasti ir stresa pilna, tapec mes varam atvieglot jums tirisanas rupes ar piedavato majas uzkopsanas pakalpojumu, kas padaris parvaksanas procesu daudz vieglaku un patikamaku. Ka ari pec svinibam biroja vai majas ir nepieciesama liela piepule visu pec tam sakartotu, tapec varat uzticet mums savas telpas, lai to visu paveiktu jusu vieta! Veicam ari dzivoklu uzkopsanas pakalpojumus ieprieks vienojoties par daramajiem darbiem un izcenojumu. Mes varam vienoties par visiem nepieciesamajiem majas uzkopsanas darbiem, lai sakoptu vidi, kura jus uzturaties, un sniegtu vislabako kvalitati.

Review page

Copy Pro

Copy Pro ir pilna servisa kopetava, kas klientiem piedava plasu pakalpojumu klastu, lai spetu apmierinat ikviena klienta velmes dokumentu pavairosanas un pecapstrades joma. Copy Pro nemitigi pilnveido savu servisu atbilstosi tehnologiju attistibai un klientu prasibam. Jauns pakalpojums ko tagad piedavajam ir T kreklu apdruka. Apdrukati T krekli ir perfekti korporativajiem pasakumiem, ballitem, davanam un ari ikdienai. T krekla apdrukai vari izveleties kadu no musu sagatavotajiem dizainiem vai iesutit savu dizainu. Uz vietas apdrukai pieejamie t krekli ir 100% kokvlinas materiala, ka ari ir pieejami vairakas krasas. T Krekli tiek apdrukati DTG drukas tehnologija (uzdruka taisni uz auduma), kas nodrosina apgerbu noturigu un kvalitativu apdruku.

Review page

August Latvia Serviss

August Latvia Serviss merkis ir piedavat Latvijas tirgu vienas no progresivakajam notekudenu biologiskas attirisanas iekartam. Tas ir patentetas un tam ir vieni no augstakajiem attirita udens raditajiem, salidzinot ar analogiskiem risinajumiem. Uznemums ne tikai piedava notekudenu attirisanas iekartu uzstadisanu, bet ari notekudenu attirisanas iekartas apkopi. Kanalizacijas izbuves pakalpojumos iesakam kanalizacijas septika lietosanu. Pec kanalizacijas izbuves ir svarigi atcereties, ka notekudenu iekartai, tapat ka jebkurai citai iekartai, ir javeic regulara apkope. Vairak par kanalizacijas izbuvi un tirisanu varat uzzinat musu majas lapa.

Review page

AirCenter Latvia

AirCenter Latvia piedavajuma ir moderni vakuuma sukni no pasaule popularakajiem vakuuma iekartu razotajiem. Vakuuma suknis ir ierice, ko izmanto gaisa, gazu vai tvaiku nonemsanai (izsuknesanai) lidz noteiktam spiediena limenim (tehniskais vakuums). Musdienas razosana un taja izmantotas tehnologijas nav iedomajamas bez sim iekartam. Iekartas tiek izmantotas dazadas rupniecibas un zinatnes jomas, piemeram, laboratorijas petijumos, metalurgija, farmacija, partikas razosana, ka ari citu tehnologisko procesu nodrosinasana, kas prasa modernu vakuuma tehnologiju izmantosanu. AirCenter Latvia ir pasaules vadosa kompresoru razotaja GARDNER DENVER oficialais parstavis Latvija. Mes piegadajam pilnu iekartu spektru: virzulu, skruvju un rotoru kompresorus, sausos un ar udens kompresorus, ka ari parvietojamus, klusus un bez ellas. Vairak par vakuuma sukniem varat uzzinat apmeklejot majas lapu.

Review page

Laadur Baltic

Laadur Baltic labprat par brivu apskatis noliktavu un izveidos plauktu sistemas izvietojumu, lai optimizetu uzglabasanas efektivitati un kravas aprites atrumu. Noliktavu plaukti, kas ir vairakos limenos, lauj maksimali izmantot telpas platibu, veidojot plauktus vairakos stavos. Pacelta uzglabasanas platiba jeb daudzlimenu noliktavas struktura ir paaugstinatas platformas vai plaukta konstrukcija, kas nav atkariga no ekas konstrukcijas. Ta ir balstita uz palesu sastatnem vai plauktiem, lai samazinatu vajadzibu pec strukturalas gridas. Tadejadi tiek palielinats gridas laukums un optimizeta noliktavas ietilpiba, izmantojot ekas augstumu. Sis plauktu sistemas ir ideali piemerotas vietam ar ierobezotu gridas laukumu vai lielu ekas augstumu, jo tiek izmantota telpa, ko nav iespejams izmantot parastos apstaklos. Citus noliktavas plauktu risinajumus varat apskatit musu majas lapa.

Review page

HD Forest

HD Forest ir viens no pieredzejusakajiem meza apsaimniekotajiem, kas kops 1998.gada darbojas visas trijas Baltijas valstis. Uznemums nodarbojas ar pilnu meza apsaimniekosanas ciklu, kura ietilpst meza vertesana, ipasuma dokumentacijas kartosana, meza apsaimiekosanas plana izstrade, meza stadisana, atjaunosana, jaunaudzu kopsana, cirsana kopsanas un galvenaja cirte un koksnes realizacija. Mezi Latvija lielakoties pieder AS Latvijas valsts mezi, bet ap 45% - privatajiem zemes ipasniekiem. Nododot savu mezu HD Forest parvaldiba, ipasnieks saglaba savas ipasuma tiesibas un pilnigu lemejvaru visos jautajumos, kas attiecas uz saimniecisko darbibu, tacu visas institucionalas, praktiskas un tehniskas rupes par mezu uztic apsaimniekotajam. Katram HD Forest klientam ir savs personigais meza apsaimniekosanas konsultants, kas parzina konkretu ipasumu, sniedz konsultacijas un atbildes visos ar klienta meza ipasumu saistitajos jautajumos un seko lidzi visam, kas taja notiek.

Review page

Prime Auto

Auto noma “Prime Auto” piedava daudzveidigu automasinu marku nomu, kas atbildis ikviena autobrauceja prasibam. Auto nomas pakalpojumi klust arvien popularaki, un tam ir vairaki iemesli. Pirmkart, automasinu noma ir loti praktiska tadas situacijas, kad ipasnieka auto tiek remontets, tapec nomats auto klust par izdevigu un atri pieejamu mainas transportlidzekli. Otrkart, nomas automobilis paredz ertu parvietosanos pa pilsetu, dazadu nelielu kravu parvadasanu (ja tiek nomats, piemeram, mikroautobuss), ka ari tas ir lieliski piemerots dazadiem gimenes vai darijuma braucieniem, ja savs auto nav pieejams. Vel viens iemesls, kapec automasinu noma ir iemantojusi popularitati autobrauceju vidu, ir iespeja testet modela auto, kuru ir planots iegadaties nakotne. Tapat auto noma ir loti aktuala lielas pilsetas un piepilsetas, piemeram, islaicigu celojumu vai viesosanas laika. Vairak par “Prime Auto” auto nomas pakalpojumiem varat uzzinat majas lapa.

Review page

Riga Car Rent

Riga Car Rent - ta ir auto noma, kura ir orienteta uz klientu, kuram ir svarigs komforts un pakalpojuma kvalitate. Mes piedavajam tikai jaunas masinas, musu nosacijumi ir maksimali atverti un saprotami, mes tiecamies sasniegt top pasaules meroga masinu nomas kompaniju limeni. Auto noma vienmer ir bijis pieprasits pakalpojums gan celosanas nolukiem, gan dazadam ikdienas vajadzibam, ka ari darijuma braucieniem. Musdienas mes vairs nevaram iedomaties savu dzivi bez transporta pakalpojumiem, bet dazkart savs auto dazadu iemeslu del nav pieejams. Visbiezak auto nomas pakalpojumi tiek izmantoti gadijumos, kad nepieciesams transportlidzeklis braucieniem kopa ar gimenes locekliem, draugiem vai kolegiem. Ari gadijumos, kad sabiedriska transporta izmantosana nav erta vai drosa, bet ir janoklust no punkta A lidz punktam B, automasinas noma bus apdomiga un ari praktiska izvele.

Review page

VA Motors

Uznemums "VA MOTORS" ir "PETRO-CANADA", "TEXACO" un "MOL" zimolu ellu, motorellu un smervielu importetajs un izplatitajs Latvija. "PETRO-CANADA" ir Kanadas nacionala naftas kompanija, kas jau vairak ka 40 gadus razo un attista iespejams viskvalitativakas auto ellas pasaule, domajot ne tikai par si briza vajadzibam pasaule, bet ari paredzot nakotnes tehnikas un aprikojuma ellu un smervielu prasibas. Viens no galvenajiem "PETRO-CANADA" ellu un smervielu kvalitates raditajiem ir tirakas bazes ellas pasaule. "TEXACO" ir pasaule plasi pazistams un uzticams zimols, kas sobrid pieder vienam no pasaules lielakajiem energetikas koncerniem Chevron. "TEXACO" jau vairak ka 100 gadus simbolize augstus kvalitates standartus, precizitati, stabilitati un nepartrauktu attistibu un piedavatais precu klasts ietver ellas un smervielas visu veidu transportlidzekliem, gan celu, gan bezcelu tehnikai un razosanas iekartam. Vairak par zimoliem un to

Review page

ANVI AM

Musdienas tautasterpi ir vizuala lieciba par tautas vesturi un musu cienu pret to. Uzvelkot tautasterpu, tiek pausts patriotisms un piederiba latviesu tautai. Tas ir skaists elements tradicionalajos folkloras un dazadu svetku pasakumos. Senatne tas bija ikdienas un godu apgerbs. Atbildigakie ari sodien izvelas tautasterpu, kas atbilst konkreta apvidus tradicijam, bet biezi terpa komplektacija tiek brivi paklauta vizualam vajadzibam, kad tas paredzets skatuvei, piemeram, tautasdeju koncertos. Toties senatne tradicijas vienmer tika ieverotas. Terps bija zime, kas ne tikai noradija uz piederibu vietai, bet ari statusu, bagatibu, vecumu un lomu gimene. Tie skaistie, greznie tautasterpi, ko sodien saprotam ar jedzienu “tautasterps”, senak bija godu terpi, ko vilka svetku reizes – kazas, krustibas un citos ipasos gadijumos. Vairak par tautasterpiem varat uzzinat majas lapa.

Review page

Baltic Tractor

Baltic Tractor ir autorizets parstavis Latvija tris lieliem, starptautiski pazistamiem celtniecibas un noliktavas tehnikas zimoliem – Yanmar, Doosan un JLG. Yanmar traktori ir kompakti un efektivi, nodrosinot lidzsvaru starp lielu jaudu un mazu degvielas paterinu. Yanmar traktoru detalas tiek izgatavotas vienuviet, tadel tas nodrosina labako komponentu veiktspeju kopa ar Yanmar dzineju, ka ari traktoriem ir 3 gadu garantija. Japanas traktori veidoti ipasi pieversot uzmanibu darba produktivitatei un efektivitatei. Lauksaimnieciba izmantojamas zemes Japana vienmer ir bijis maz, tapec katram apstradatajam hektaram ir jasniedz maksimala atdeve. Yanmar traktori izstradati tiesi ar sadu filozofiju. Doosan iekraveji ir uzticams un laika gaita parbaudits specializetais noliktavas aprikojums, ar kura palidzibu tiek veiktas efektivas un operativas iekrausanas un izkrausanas operacijas, vienlaikus nodrosinot kvalitativu un optimalu kravu izvietosanu noliktava atbilstosi to specifikai un merkim.

Review page

BFT (Latvia)

Prandium

"Gardumgardi" banketu galdu klasana. Musu pakalpojumos ietilpst pieredzejusi pavari pagatavos gardumgardus edienus, prasmigi viesmili apkalpos pasakumu gan musu restoranos, gan jebkada jusu izveleta vieta.

Review page

Netvision

NETVISION ir draudzigs uznemums, kas ir izveidojis savu tiklu, balstitu uz optisko skiedru sakaru linijam, kas nodrosina tadus pakalpojumus ka optisko majas internetu un interaktivo televiziju. Musu interaktivas televizijas pakalpojumi ir augstas kvalitates izklaides saturs, kas pielagots ikviena gaumei, kas lauj ierakstit parraides un atklaj jaunas TV arhiva iespejas ar papildu plasu filmu, serialu un TV sovu klastu. Papildus interaktivajai televizijai mes piedavajam optisko majas internetu, kur atrumus ir pieejams no 50 Mbit/s lidz 1000Mbit/s. Optiskais majas internets lauj ne tikai atri parlukot internetu, bet ari lejupieladet filmas 4K formata un bez ierobezojumiem izmantot video zvanus. Mums piedavajuma ir komplekts, kas apvienos optisko majas interneta un TV pakalpojumus, kur menesa cena bus atkariga no izveleta optiska interneta atruma. So komplektu saucam par "Majas internets + TV". Vairak par musu optiksa interneta un TV pakalpojumiem varat uzzinat majas lapa.

Review page

Junkors filtri

“Junkors filtri” piedava atri uzstadamu udens attirisanas filtru tava majokli, galvena prieksrociba ir ta, ka ar vienu udens filtru pietiek, lai udeni pilniba attiritu – gan kimiski, gan mehaniski. Udens filtra lietosana samazina sadzives tehnikas sildelementa un citu detalu apkalkosanos. Udens filtri sadzives tehnikai nepieciesami aizsargasanas nolukiem. Iekartas, kuras ieplust udens, kas tiek sildits (velas masinas, kafijas aparati, trauku mazgajamas masinas), ir nepieciesams veikt dazadus pasakumus, lai sis iekartas aizsargatu no ta saukta cieta udens, un tam ir paredzeti udens filtri sadzives tehnikai. Cieta udeni ir palielinats izskidinatu mineralu daudzums, kas, sildot vai nogulsnejoties, veido kalkakmeni.

Review page

Wilo Baltic

Baltijas regiona Wilo ienaca 1998. gada, un 2018. gada aprili uznemums Wilo Baltic atskatijas uz jau divdesmit veiksmigas darbibas gadiem. Wilo razojumu stabila kvalitate un, protams, uznemuma darbinieku profesionalitate un entuziasms lavis sajos gados izveidot solidas ilgtermina darijuma attiecibas. Wilo piedava dazadus suknus, tai skaita suknus, kas paredzeti udensapgadei un spiediena paaugstinasanai. Uzticamu udensapgadi 365 dienas gada ar zemam darbibas izmaksam nodrosina, piemeram, Wilo suknis ar aksiali dalitu korpusu. To raksturo augsts lietderibas koeficients un zemas NPSH vertibas. Drosie un viedie Wilo sukni nodrosina to, ka gala lietotajs vienmer sanem vajadzigo spiedienu un ka zaudejumi un ar tiem saistitas izmaksas samazinas lidz minimumam. Vairak par udens sukniem un suknu sistemam varat uzzinat majas lapa.

Review page

TexMobile

Mobilo telefonu remonta, plansetdatoru remonta, portativo datoru remonta darbnica un mobilo telefonu aksesuaru un rezerves dalu pardosana. Musu veikala atradisiet visu nepieciesamo savam telefonam- visas detalas un aksesuari ir atrodami musu kataloga. Veicot mobilo telefonu remontus, plansetdatoru remontus vai datoru remontus, mes izmantojam tikai originalas rezerves detalas. loti retos gadijumos mes izmantojam kopijas. Parasti kopijas ir nepieciesamas gadijumos, kad vajadzigas detalas vienkarsi nav, tomer mes vienmer saskanojam ar klientu detalu uzstadisanu, informejot par visiem iespejamajiem riskiem. Izmantojot originalas rezerves dalas datora remonatm, plansetdatoru remontam vai mobila telefona remontam, mes praktiski vienmer dodam sesu menesu garantiju veiktajam remontam. Musu piedavatie datoru remonti, plansetdatoru remonti vai mobilo telefonu remonti vairak ka 80% gadijumos ieklaujas laika posma starp 15min un 30min. Vairak par varat uzzinat majas lapa.

Review page

BFT (Latvia)

Latvijas Universitates P. Stradina medicinas koledza

Studijas medicinas koledza tiek nodrosinatas profesionali aprikotos pirmskliniku kabinetos, kuri nemitigi tiek nodrosinati un pilnveidoti ar materiali tehnisko bazi, laboratorijas ir musdienigam prasibam atbilstoss profesionals aprikojums.

Review page

Zoona

SIA „ZOONA” nodarbojas ar radiosistemu dzivniekiem tirdzniecibu. Musu partneri jau vairakus gadus ir ASV kompanija PetSafe. PetSafe izstrada un popularize radio un elektroniskas ierices, kuras uzlabo cilveku un dzivnieku attiecibas. Popularakas radiosistemas ir radiosetas ar vadu un bezvadu radiosetas jeb neredzamais zogs. Radioseta palidz sunim noskaidrot savu vietu pagalma. Radiosetas var iedalit divas grupas: radiosetas ar vadu un bezvadu radiosetas. Pirmas ir popularakas, jo ar vadu var ierobezot gan teritorijas perimetru gan atseviskus objektus, var ierobezot neregularas formas teritoriju, noslegta tipa un atverta (ka C, L vai G burtus) - diezgan elastigs pielietojums. Bezvadu radioseta darbojas savadak – ta ap sevi rada aplveida lauku, no kura suns nevar iziet. Pie mums ari var iegadaties sunu dresuras siksnas. Vairak par radiosetam un sunu dresuras siksnam varat uzzinat musu majas lapa.

Review page

Baltimex

Piedavajam augstas kvalitates arhitekturas materialus jusu ideju realizesanai. Viens no musu sadarbibas partneriem ir Trespa International B.V., kurs ir vadosais inovators arhitekturas materialu joma, kas guvis starptautisku atzinibu par zinatnisku pieeju un izciliem rezultatiem arejo apsuvuma panelu un ipasi noturigu virsmu izstrade. Par piemeru var minet Trespa Meteon ventilejamas fasades. Trespa Meteon apsuvuma paneli sniedz parliecinosas, estetiskas un gandriz neierobezotas dizaina iespejas ar dazadam krasam, ritmiem un dzilumiem nakamas paaudzes arhitekturas risinajumos. Piedavajam Wiejak modularas sistemas operaciju zalem. Sienu panelu sistema ir paredzeta operaciju telpu un citu telpu izbuvei, kur nepieciesami augsti higienas un sanitarie standarti. Swisspearl skiedrcementa paneli tiek uzstaditi saskana ar ventilejamo fasazu principiem. Lai uzzinatu vairak par musu pakalpojumiem un sienas paneliem, apmeklejat musu majas lapu.

Review page

SABiLex

SABiLex ir pieredzejis, dinamisks, uz attistibu virzits nekustamo ipasumu uznemums, kas attista, parvalda un iznoma komercipasumus Latvija. Pareizi izveletas biroja telpas strategiski izdeviga vieta ir veiksmiga biznesa pamats. Nevar noliegt, ka birojs liela mera rada iespaidu par pasu uznemumu, turklat no ta ir atkariga ari darbinieku labsajuta un darba produktivitate. Tiesi tapec biroja izvele ir svarigs jautajums, ko nedrikst risinat pavirsi. Protams, tirgu ir liels biroja telpu nomas piedavajumu klasts, tacu izveleties sava uznemuma vajadzibam piemerotako nav nemaz tik vienkarsi. SABiLex piedava telpu nomu: -musdienigaja biroju centra Krasta Biroji, Krasta rajona; -elegantaja biroju centra Biekensalas Biroji Mukusalas biznesa rajona; -daudzveidigaja biroju centra Graudu Biroji Pardaugava; -modernaja biroju centra Neretas Biroji Karla Ulmana gatves rajona un renovetaja biroju centra Graudu Biroji blakus Vienibas gatves sosejai.

Review page

Rehau

Laipni l?dzam Rehau saime, m?su aizrausanas, vizija un kompetence ir uzlabot dzivi ar logiem un durvim. Lieliski formejams, absol?ta dizaina briviba, optimala cenas un veiktspejas attieciba – tas viss attiecas uz logiem un durvim, kas izgatavoti no augstas kvalitates PVC. Mes izgatavojam savus profilus ar loti ipasu virsmu: High-Definition-Finishing. PVC logi un durvis nodrosina augstu komforta limeni un lielisku skanas izolaciju. Rehau logu un durvju apkope ir veicama atri: reizi gada dazi pilieni sadzives ellas uz furnit?ras un silikons uz blivejumiem. Renovacija ar energoefektivajiem PVC logiem uzlabos j?su majas siltumizolaciju, pat uz pusi samazinot majas apkures izmaksas ilgtermina. Ja svariga ir drosiba, vari uzlabot savas majas logu pret ielausanas klasi lidz pat RC3, izveloties kvalitativus, PVC logus no Eiropa izgatavotiem profiliem. Rehau logi nodrosina optimalu aizsardzibu pret ielausanos. Vairak par Rehau logiem un logu projektesanu varat uzzinat majas lapa.

Review page

BFT (Latvia)

BFT (Latvia)

Piedavajam italu razotaja BFT veramo un bidamo vartu automatizacijas risinajumus, garazas vartu automatiskas sistamas, barjeras, autostavvietu sistemas, automatiskas durvis un citus popularus automatizacijas risinajumus.

Review page

Infinity Stone Pro

SIA Infinity Stone Pro akmens apstrades uznemums. Izgatavojam akmens virsmas, virtuves virsmas, maksliga akmens virsmas, virtuves galda virsmas, dekorativos panelus un citus elementus. Akmens virtuves virsma atskiriba no citiem materialiem ir nodilumizturigaka un ilgmuzigaka. Ta neskrapejas un to ir vieglak kopt. Musdienas ir pieejama plasa krasu, rakstu un teksturas izvele. Akmens ir ipass ar to, ka tas ir ieguts no dabigajiem izrakteniem, mineraliem, granita un marmora klintim. To apstradajot iegustam ekskluzivu produktu, kurs tiek piedavats jusu majokla interjeram. Nodrosinam kvalitativu darba izpildes procesu no uzmerisanas lidz uzstadisanai, nemot vera katra klienta velmes un ieceres. Vairak par maksliga akmens virsmam varat uzzinat apmeklejot majas lapu.

Review page

Ski Box

Interneta veikals https://www.ski-box.lv/ piedava Stockli kalnu slepes, kur ari atradisiet jauno Laser WRT ST kalnu slepju modeli. Laser WRT ST kalnu slepes tika raditas kalnu sleposanas sacensibu iedvesma, kas atbilst loti striktam nepieciesamibam, kuras apvieno milzu slaloma un slaloma kalnu slepju labakas ipasibas. Bez kalnu slepem, pie mums ir pieejamas citas sleposanas preces, piemeram, Nordica sleposanas zabaki, specials kalnu sleposanas apgerbs, kiveres un aizsargi gan rokam, gan kajam. Svariga sleposanas prece, kas tiek mazak apdomata, ir mugursoma, kura organizeti var sakartot visu kalnu sleposanas ekipejumu. Visas ieprieks minetas sleposanas preces un citu sezonu sporta precu inventaru atradisiet majas lapa.

Review page

Line-X Baltic

Apkures izmaksam arvien pieaugot, dzivojamo, sabiedrisko, razosanas un cita pielietojuma eku siltinasanas jautajums paliek arvien aktualaks. Musdienas siltumizolacijas materialu tirgus ir visai plass, tadel ikviens var atrast sev vispiemerotako risinajumu, nemot vera siltinama objekta specifiku, klienta individualas velmes un budzetu. Tomer, katram siltinasanas materialam ir savas tehniskas ipasibas un pielietojums, lidz ar to, pirms veikt pirkumu, ir rupigi jaizverte celtniecibas materialu piedavajums. Poliuretana putas, jeb vienkarsi putas ir viens no popularakiem siltinasanas materialiem, kas palielina ekas efektivitati un veiktspeju, tadejadi samazinot energijas paterinu. Putupoliuretans ir universals un funkcionals materials, kas tiek pielietos visu veidu eku siltinasana – dzivokli, privatmajas, daudzstavu majas un biroju telpas. Vairak par eku siltinasanu ar putam varat uzzinat majas lapa.

Review page

Unilevel

UNILEVEL piedava plasu iepakojumu materialu sortimentu: sakot no vienkarsas iepakojuma pleves lidz sarezgitas konstrukcijas un individuala dizaina papira maisiniem. Pasreizeja piedavajuma atradisiet dazadu kategoriju iepakojumu materialus, pleves, bakalejas precu iepakojums, reklamas maisinus, papira maisinus un citus produktus. Iepakojuma materialus varat izveleties pec nepieciesama pielietojuma. Pec nepieciesamibas, iepakojuma materiali var but papira maisini, bakalejas, iepakojums higienas precem, pleves uc. Izskatam pieprasijumus jau esosai produkcijai, ka ari izskata individualus pieprasijumus jaunu veidu iepakojumiem. Vairak par iepakojuma materialiem un papira maisiniem varat uzzinat apmeklejot musu majas lapu.

Review page

BFT (Latvia)

Kongs

Zales plavejs robots ir ideals risinajums tiem zaliena ipasniekiem, kuri nevelas teret savu laiku, bet velas vienmer sakoptu un pievilcigu maurinu. Ieskaties musu majas lapa un iepazisties ar musu piedavatajiem robotizeto plaveju modeliem.

Review page

Sencis

SENCIS specializacija ir miksto dizaina mebelu razosana. Uznemums savu darbibu uzsacis Latgale, Livanos, un uznemuma ir 100% Latvijas kapitals, tas nozime ka visas musu mebeles ir Latvija razotas mebeles. Visgrutakais nav process, gluzi otradi – tas mums sagada prieku. Toties skirties no tapusa kresla, divana vai citas musu Latvija razotas mebeles, luk, tas gan nav viegli. Iemesls tam vienkarss – katra dizaina mebele ko radam, tiek veidota ar vislielako rupibu un milestibu, ka to veidojot pasiem prieks sevis. Tiesi tapec atviegloti uzelpojam tikai tad, kad zinam – si dizaina mebele nonaks pie zinosa, kvalitati novertejosa klienta. Pec individuala pasutijuma izgatavojam dazada veida mikstas mebeles - stura divanus, U veida divanus, gultas, mikstos atputas kreslus, mebeles restoraniem un viesnicam. Vairak par gultam pec pasutijuma varat uzzinat majas lapa.

Review page

Kantini

"Kantini" specializejas dazadu veidu granita un laukakmens apstrade un piedavajam pielagotus risinajumus kapu labiekartosanai- kapu apmales, celini un kapa pieminekli. Lai atvieglotu jums tas rupes, kas saistitas ar kapa pieminekla un apmalu izgatavosanu, ka ari kopinas kopsanu, piedavajam kapu labiekartosanas pakalpojumus kapu apmales Jekabpili un visa Latvijas teritorija. Kapu apmales tiek izgatavotas no dazadiem materialiem, visbiezak no dabiga akmens. Viens no popularakajiem izgatavosanas materialiem musdienas ir granits, pateicoties ta izturibai, reprezentablam arejam izskatam un vieglai kopsanai. Granits ir dabigs materials, kas ir daudz izturigaks, piemeram, par betonu, no kura ari iespejams izgatavot kapu apmales.

Review page

upgrade to remove these ads