Helping to share the web since 1996


Link Centre > Education > Distance Learning - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Temel iSG Sertifikasi

  Temel ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Sertifikas? Ne ??e Yarar? Temel ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Sertifikas? Kimlere Verilir? Temel ?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itimi Nereden Al?n?r? Temel ?SG E?itimi Ders ?çerikleri Nelerdir? Temel ?sg Sertifikas? Nas?l Sorgulan?r? Temel ?sg Sertifikas? Zorunlu mu? Temel ?? Güvenli?i E?itimi Ücreti Ne Kadar? Temel ?SG Sertifikas? Kaç Y?l Geçerli?

 • Iris akademi isg kursu

  E?itimlerimiz ?? Güvenli?i Uzmanl??? E?itimi ?? GÜVENL??? UZMANLI?I TEMEL E??T?M PROGRAMI GENEL YAPISI S?n?f? ?? Güvenli?i Uzmanl??? Temel E?itim Program?n?n süresi, teorik bölümü... Daha Fazla Bilgi ??yeri Hekimli?i E?itimi ??YER? HEK?ML??? TEMEL E??T?M PROGRAMI GENEL YAPISI ??yeri Hekimli?i Temel E?itim Program?n?n süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama k?sm? da 40 saatten az olmayacak... Daha Fazla Bilgi ??yeri Hem?ireli?i (DSP) E?itimi D??ER SA?LIK PERSONEL? TEMEL E??T?M PROGRAMI GENEL YAPISI Lise , Ön lisans, Lisans Mezunlar?n?n diplomalar?nda ; Hem?ire (Di?er Sa?l?k Personeli) ...

 • TiGEP iSG Derne?i

  Biz Kimiz? T?GEP (Tüm ?? Sa?l??? ve Güvenli?i E?itim Kurumlar? ve Profesyonelleri Derne?i) ? Bilindi?i üzere ILO istatistiklerine göre ülkemiz, ölümlü i? kazalar?nda Avrupa’da birinci Dünyada ise üçüncü s?rada bulunmaktad?r. ? Ülkemiz için kabul edilemez olan bu durumu iyile?tirmek için 2012 y?l?nda 6331 say?l? ?? Sa?l??? Ve Güvenli?i Kanunu yay?nland?. ?stendi ki Proaktif (önleyici) yakla??m? esas alan bu kanunla birlikte i? kazalar?, meslek hastal?klar? sonucu can kay?plar? ve i?letmelerin ekonomik kay?plar? azals?n. Elbette ki bunlar? istemek, iyi niyet ortaya koymak güzel bir geli?meydi ancak bu yeterli de?ildi, yeni ad?mlar?n at?lmas? gerekiyordu. ? 2012 öncesi ülkemizde i? sa?l??? güvenli?i ile ilgili çal??malar Aile Çal??ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? ve bu Bakanl??a ba?l? s?n?rl? say?da ?? Müfetti?leri taraf?ndan yürütülüyordu, ancak istenen iyile?me bir türlü sa?lanam?yordu.

 • Kolay Evrak Uzaktan Egitim Sistemi

  Kolay Evrak™ Uzaktan E?itim ve Belgelendirme Sistemi, bireylerin ve i?letmelerin belgelendirme sürecini h?zland?rmas?na ve kolayla?t?rmas?na yard?mc? olmak için yüksek kaliteli uzaktan e?itimler sunuyoruz. Uzman e?itmenlerimiz, deneyimleri ve uzmanl?klar?yla i?letmelere rehberlik ederek, gereksinim duyduklar? belgelere sahip olmalar?n? sa?l?yoruz.

 • Hijyen Sertifikasi

  Hijyen Belgesi (Sertifikas?) Ne ??e Yarar? Hijyen Belgesi (Sertifikas?), insan sa?l???n? olumsuz yönde etkileyebilecek ortamlarda al?nacak önlemleri anlatan Hijyen E?itimi sonras? verilen belgedir. Temizlik standartlar?n çok dü?ük oldu?u yerlerde üretilen ürün ve hizmetlerin mü?teri taraf?ndan tercih edilmesi beklenemez. Özellikle baz? meslek gruplar?nda çal??t?klar? alandan dolay? Hijyen Belgesi (Sertifikas?) zorunlu olmaktad?r. Detayl? bilgi için ? https://hijyen.org.tr/hijyen-belgesi-sertifikasi-ne-ise-yarar-2022/ Hijyen Belgesi ( Sertifikas?) Nas?l Al?n?r? Hijyen Belgesi Ne Kadar Sürede Al?n?r? Hijyen Belgesi Online Ba?vuru Nas?l Yap?l?r? E-Devlet Hijyen Belgesi Sorgulama Nas?l Yap?l?r?

 • UZEP Uzaktan Egitim Teknolojileri A.S.

  Uzaktan Egitim Sisteminin gelecegi ile Tanisin. Egitim 4.0 Uzaktan Egitim Sistemi ile Kolay, H?zl? ve Ekonomik LMS Çözümleri. Yerli ve Milli Uzaktan Egitim Yazilimi.

 • Ankara i?yeri Hekimligi Kursu

  ??YER? HEK?ML??? E??T?M? ??yeri hekimi, birçok çal??ma ve düzenleme yaparak i?yeri ortam?n? daha iyi hale getirme amac? ta??r. Bu do?rultuda; i? güvenli?i uzman?, i?yeri hem?iresi ve di?er sa?l?k personeli ile koordine çal???r. ??yeri hekimi olabilmek için i?yeri hekimli?i e?itimi almak ve sertifika sahibi olmak gerekir. Ankara ??yeri Hekimli?i Kursu.

This page was created on 13 Apr 2024 GMT v12.0