Helping to share the web since 1996


Link Centre > Business > Machinery And Tools - page 1  Your website here with a Premium Listing

 • Dien may co khi

  Dien may co khi

 • Ph?t máy b?m-Ph?t c? khí-Ph?t ch?n d?u-Bình Minh SealTech

  Ph?t máy b?m, Ph?t b?m n??c công nghi?p, Ph?t c? khí, Vòng ch?n d?u, Ph?t ch?n d?u ch?u nhi?t chính hãng giá t?t nh?t t?i Bình Minh SealTech

 • Ph?t c? khí

  Chuyên cung c?p Ph?t c? khí, ph?t máy b?m, ph?t ch?n d?u, ph?t th?y l?c ch?t l??ng t?t, s?n ph?m ?a d?ng chính hãng và hàng ??c ch?ng theo yêu c?u, giá c?nh tranh - C? ?i?n Bình Minh

 • Ph?t máy b?m

  Công ty c? ?i?n Bình Minh chuyên cung c?p Ph?t máy b?m, ph?t c? khí, ph?t ch?n d?u chính hãng giá t?t !

 • Pump Seals

  Pump Seal and Mechanical Seals

 • Mechanical seal

  BÌNH MINH SEALTECH: gi?i pháp PH?T C? KHÍ - PH?T MÁY B?M t?i ?u Ph?t máy b?m n??c công nghi?p, ph?t ch?n d?u ch?u nhi?t ?? cao, vòng ch?n d?u, ph?t c? khí các lo?i là nh?ng s?n ph?m ch? l?c, BÌNH MINH SEALTECH t? hào là ??i tác uy tín v? vi?c h?p tác phân ph?i s?n ph?m công ngh? SEAL TECH c?a các hãng hàng ??u th? gi?i nh?: Eagle Burgmann, John Crane, Roten, Fluiten, Akoken, FBU, Seoul Tech, Vulcan .. t?i th? tr??ng Vi?t Nam trong nhi?u n?m qua. T?p trung tr?ng tâm vào các s?n ph?m ph?t máy b?m n??c công nghi?p, ph?t c? khí, ph?t ch?n d?u ch?u nhi?t ?? cao, ph?t b?m PTFE.., v?i b? dày kinh nghi?m và s? t?n tâm v?i khách hàng, chúng tôi luôn ???c nhi?u ??i tác l?n và các khách hàng tin t??ng m?i khi c?n t? v?n và l?a ch?n s?n ph?m. Các s?n ph?m công ngh? Seal Tech do chúng tôi cung c?p ???c s? d?ng trong nhi?u l?nh v?c công nghi?p và nhi?u lo?i máy móc thi?t b?, tri?n khai phân ph?i trên toàn qu?c.

This page was created on 05 Dec 2023 GMT v12.0